برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نظارت و ارزیابی

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با سامانه نظارت و ارزیابی

روز دوشنبه ۹۵/۴/۲۱ ساعت ۱۲-۸ دانشگاه یزد- سالن شهید صدوقی ساختمان فنی ۲

شرکت کارشناسان مراکز آموزشی استان در این دوره الزامی می باشد.

به شرکت کنندگان در این دوره گواهی داده خواهد شد.

انتشار توسط 8 تم