تمدید مهلت ارسال فرم

با توجه به درخواست اکثر موسسات و مراکز آموزش عالی استان یزد ارسال فرم کاربرگ الف تا تاریخ ۲۴/۷/۹۵تمدید شد. لطفا” در اسرع وقت فرمها را تکمیل و ارسال نمائید تا  تاخیری در برنامه بازدیدها ایجاد نشود.

انتشار توسط 8 تم