راه اندازی سایت هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان یزد

سایت هیات نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان یزد راه اندازی شد

آدرس سایت http://nezarat.yazd.ac.ir

انتشار توسط 8 تم