معرفی هیات نظارت

تاریخچه هیات نظارت و ارزیابی استانی

در تاریخ ۸۶/۵/۱۵ دانشگاه یزد از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بعنوان دانشگاه منتخب استان یزد برگزیده و با توجه به نامه شماره ۲۳/۱۷۲۹۰وزارت، رئیس و اعضای هیات نظارت استانی انتخاب و به دانشگاه اعلام گردید. این هیات فعالیت خود را رسما در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ با ارسال فرمهای جمع آوری اطلاعات(فرم سری الف) به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان آغاز نمود.

 

اهداف هیات نظارت و ارزیابی استانی

هدف دفتر نظارت و ارزیابی ارتقاء کیفیت فعالیتهای دانشگاه یزد و سایر دانشگاهها و موسسات استان از طریق سنجش این فعالیتها و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب و کمک به برنامه‌ریزی برای بهبود آنها می‌باشد.

 

وظایف هیات نظارت و ارزیابی استانی

  • تدوین برنامه سالانه و میان مدت مربوط به ارزیابی درونی و برونی در دانشگاه با هدف ارتقای کیفیت علمی دانشگاه
  • تعیین دستورالعمل مناسب برای ارزیابی درونی و برونی واحدهای دانشگاه

 

کارگروه های نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی استان

  • کارگروه دانشگاههای دولتی
  • کارگروه دانشگاههای پیام نور
  • کارگروه دانشگاههای آزاد اسلامی
  • کارگروه دانشگاههای غیر انتفاعی، غیردولتی و موسسات آموزش عالی آزاد
  • کارگروه دانشگاههای علمی و کاربردی
  • کارگروه دانشکده های فنی و حرفه ای استان
  • کارگروه موسسات پژوهشی و فناوری و پژوهشکده های استان