معرفی هیات نظارت

Intro

تاریخچه هیات نظارت و ارزیابی استانی

در تاریخ ۸۶/۵/۱۵ دانشگاه یزد از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بعنوان دانشگاه منتخب استان یزد برگزیده و با توجه به نامه شماره ۲۳/۱۷۲۹۰وزارت، رئیس و اعضای هیات نظارت استانی انتخاب و به دانشگاه اعلام گردید. این هیات فعالیت خود را رسما در تاریخ ۱۳۸۶/۹/۲۰ با ارسال فرمهای جمع آوری اطلاعات(فرم سری الف) به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی استان آغاز نمود.

 

اهداف هیات نظارت و ارزیابی استانی

هدف دفتر نظارت و ارزیابی ارتقاء کیفیت فعالیتهای دانشگاه یزد و سایر دانشگاهها و موسسات استان از طریق سنجش این فعالیتها و همچنین ارائه راهکارها و پیشنهادات مناسب و کمک به برنامه‌ریزی برای بهبود آنها می‌باشد.

 

وظایف هیات نظارت و ارزیابی استانی

 • تدوین برنامه سالانه و میان مدت مربوط به ارزیابی درونی و برونی در دانشگاه با هدف ارتقای کیفیت علمی دانشگاه
 • تعیین دستورالعمل مناسب برای ارزیابی درونی و برونی واحدهای دانشگاه

 

کمیته های تخصصی نظارت و ارزیابی دانشگاه های استان

 • کمیته تخصصی دانشگاه پیام نور
 • کمیته تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی
 • کمیته تخصصی مؤسسات آموزش عالی آزاد و آموزشکده های علمی و کاربردی

 

کارگروه های نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی استان

 • کارگروه دانشگاههای دولتی
 • کارگروه دانشگاههای پیام نور
 • کارگروه دانشگاههای آزاد
 • کارگروه دانشگاههای غیر انتفاعی
 • کارگروه دانشگاههای علمی و کاربردی
 • کارگروه دانشکده های فنی استان