آیین نامه ها

download

آئین نامه استانی

 

downloadآیین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

downloadراهنمای بازدید از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ویژه هیات های استانی

downloadآیین نامه تشکیل دفاتر نظارت و ارزیابی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

downloadاساسنامه شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

downloadدستورالعمل تشکیل کارگروه های تخصصی هیات های نظارت و ارزیابی استانی

downloadشیوه نامه تشکیل و فعالیت هیات های نظارت و ارزیابی استانی

downloadآیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

downloadآیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

downloadآیین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 

download لیست دانشگاه های منتخب استان ها