کارشناسان هیات نظارت و ارزیابی استان یزد

نام فائقه دره شیری تلفن ۳۱۲۳۳۳۱۷
رایانامه  f.dareshiri[at]staff.yazd.ac.ir دورنگار ۳۸۲۰۹۸۰۱
سمت کارشناس مسئول مکان ساختمان آمفی تئاتر

 

نام علی محمد ساریخانی تلفن ۳۱۲۳۳۷۱۷
رایانامه a.sarikhani [at]staff.yazd.ac.ir دورنگار ۳۸۲۱۱۸۲۶
سمت کارشناس مکان ساختمان آمفی تئاتر

 

نام مینو مومنی تلفن ۳۱۲۳۳۵۲۷
رایانامه  m.momeni[at]staff.yazd.ac.ir دورنگار ۳۸۲۱۱۸۲۶
سمت کارشناس مکان ساختمان آمفی تئاتر