اعضای کارگروه بازدید دانشگاه های دولتی

 

دبیر کارگروه

افشانی دکتر سید علی رضا افشانی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
رایانامه: afshanialireza[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/afshani

 

عضو کارگروه

دکتر محمدتقی صادقی دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه یزد
رایانامه: sadeghi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/sadeghi

 

عضو کارگروه

دکتر عباس مزیدی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
رایانامه: amazidi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/amazidi

 

عضو کارگروه

دکتر عباس موحدی نسب استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان پسرانه
رایانامه: mehrad.movahedinasab@gmail.com

 

عضو کارگروه

دکتر نجمه نشاط استادیار صنایع دانشگاه میبد
رایانامه: neshat@meybod.ac.ir

 

عضو کارگروه

دکتر عباس عسکری ندوشن دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
رایانامه: aaskarin[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/askarini