اعضای کار گروه بازدید از دانشگاه ها و واحدهای پیام نور

 

دبیر کارگروه

دکتر محمد عابدی اردکانی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: mabedi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/abedi

 

عضو کارگروه

دکتر کمال امیدوار استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: komidvar [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/omidvar

 

 

عضو کارگروه

دکتر حسن زارعی استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد
رایانامه: h.zareei [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: ttp://yazd.ac.ir/h.zareei

 

عضو کارگروه

دکتر محمد حسین سرائی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه یزد
msaraei [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/saraei )

 

عضو کارگروه

دکتر حسین محمدی منش دانشیار دانشکده شیمی دانشگاه یزد
mohammadimanesh[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی:

http://yazd.ac.ir/mohammadimanesh

 

عضو کارگروه

دکتر سیدمحسن موسوی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
m.mousavi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی:

http://yazd.ac.ir/m.mousavi

 

عضو کارگروه

دکتر مریم صالح زاده استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد
m.salehzadeh [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی:

http://yazd.ac.ir/m.salehzadehi

 

عضو کارگروه

دکتر عبدالمجید سودمندی استادیار دانشگاه پیام نور
 soudmandi.jd@gmail.com

 

عضو کارگروه

دکتر اکبر ذوالفقاری استادیار دانشگاه پیام نور
Akbar_zolfegharii@yahoo.com

 

عضو کارگروه

 

دکتر علیرضا رجبی پور استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
رایانامه: rajabipoor[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/rajabipoor

 

 

عضو کارگروه

 

دکتر سیدرضا جوادیان استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
رایانامه: javadian [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/javadian