اعضای کار گروه بازدید از دانشگاه ها و واحدهای پیام نور

 

دبیر کارگروه

دکتر محمد عابدی اردکانی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: mabedi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/abedi

 

عضو کارگروه

دکتر کمال امیدوار استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: komidvar [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/omidvar

 

 

عضو کارگروه

دکتر حسن زارعی استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد
رایانامه: h.zareei [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: ttp://yazd.ac.ir/h.zareei

 

عضو کارگروه

دکتر محمد حسین سرائی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه یزد
msaraei [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/saraei )

 

عضو کارگروه

دکتر حمزه ترابی استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد
htorabi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی:

http://yazd.ac.ir/htorabi

 

عضو کارگروه

دکتر سیدمحسن موسوی استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
m.mousavi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی:

http://yazd.ac.ir/m.mousavi

 

عضو کارگروه

دکتر مریم صالح زاده استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه یزد
m.salehzadeh [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی:

http://yazd.ac.ir/m.salehzadehi

 

عضو کارگروه

دکتر داود شفیعی پور استادیار دانشگاه پیام نور

 

عضو کارگروه

دکتر حمیده شکاری استادیار دانشگاه پیام نور
h.shekari@ymail.com

 

 

عضو کارگروه

 

دکتر سیدرضا جوادیان استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
رایانامه: javadian [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/javadian