اعضای کار گروه بازدید موسسات و مراکز پژوهشی

دبیرکارگروه

دکتر علیرضا یاراحمدی
استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه یزد
رایانامه:ayarahmadi [at] yazd.ac.ir
صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/ayarahmadi

 

عضو کارگروه

دکتر ولی درهمی استاد دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: vderhami[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/vderhami

 

عضو کارگروه

دکتر علی اکبر جعفری ندوشن استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
رایانامه: JafariNadoushan [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/JafariNadoushan

 

عضو کارگروه

دکتر احمدرضا فقیه خراسانی استادیاردانشکده مکانیک دانشگاه یزد
رایانامه: faghih [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/faghih

 

عضو کارگروه

دکتر فرهاد دهقانی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد
رایانامه: dehghany47@gmail.com

 

عضو کارگروه

دکتر سجاد ظریف زاده استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: szarifzadeh [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/zarifzadeh

 

 

عضو کارگروه

دکتر امیر جهانگرد استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: jahangard [at] yazd.ac.ir
صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/jahangard

 

عضو کارگروه

مهندس محمدرضا حسینی کارشناس پارک علم و فناوری یزد
رایانامه: