اعضای کار گروه بازدید موسسات و مراکز پژوهشی

 

دبیرکارگروه

دکتر علی دولتی دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: adolati[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/dolati

 

عضو کارگروه

دکتر عیسی محمودی استاد دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: emahmoudi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/emahmoudi

 

عضو کارگروه

دکتر الهام رسولی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
رایانامه: rasouli [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/rasouli

 

عضو کارگروه

دکتر احمدرضا فقیه خراسانی استادیاردانشکده مکانیک دانشگاه یزد
رایانامه: faghih [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/faghih

 

 

عضو کارگروه

دکتر محمدمهدی لطفی استادیار دانشکده صنایع دانشگاه یزد
رایانامه: lotfi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/lotfi

 

عضو کارگروه

دکتر فرهاد دهقانی استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی یزد
رایانامه: dehghany47@gmail.com

 

عضو کارگروه

دکتر حجت نادری استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه یزد
رایانامه: naderi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/naderi

 

عضو کارگروه

دکتر سجاد ظریف زاده استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: szarifzadeh [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/zarifzadeh

 

عضو کارگروه

دکتر علیرضا یاراحمدی استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه یزد
رایانامه: ayarahmadi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/ayarahmadi

 

 

عضو کارگروه

دکتر محمدتقی صادقی استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه یزد
رایانامه: m.sadeghi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/m.sadeghi

 

عضو کارگروه

مهندس محمدرضا حسینی کارشناس پارک علم و فناوری یزد
رایانامه: