اعضای کار گروه بازدید موسسات و مراکز پژوهشی

 

مسئول کارگروه

دکتر علی دولتی دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: adolati[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/dolati

 

عضو حقیقی

دکتر سید محمد بزرگ دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
رایانامه: bozorg [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/bozorg

 

عضو حقیقی

دکتر سید محمد موسوی نژاد دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
رایانامه: mmoosavi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/moosavi

 

عضو حقیقی

دکتر سعید علیخانی دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: alikhani [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/alikhani

 

 

عضو حقیقی

دکتر محمدرضا اختصاصی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
رایانامه: mr_ekhtesasi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/ekhtesasi

 

 

عضو حقیقی

دکتر سجاد ظریف زاده استادیار گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: szarifzadeh [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/zarifzadeh