اعضای کار گروه بازدید موسسات و مراکز پژوهشی

 

مسئول کارگروه

محمودی دکتر عیسی محمودی دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: emahmoudi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mahmoudi

 

عضو حقیقی

دکتر سید محمد بزرگ دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
رایانامه: bozorg [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/bozorg

 

عضو حقیقی

دکتر سید محمد موسوی نژاد دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
رایانامه: mmoosavi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/moosavi

 

عضو حقیقی

دکتر سعید علیخانی دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: alikhani [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/alikhani

 

عضو حقیقی

دکتر الهام رسولی ثانی آبادی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: rasooli [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/rasuli