اعضای کار گروه بازدید دانشکده های فنی و حرفه ای

 

مسئول کارگروه

دکتر حمید رضا ابوطالبی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: habutalebi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/abutalebi

 

عضو حقیقی

میرجلیلی دکتر سید عباس میر جلیلی دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
رایانامه: amirjalili [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/amirjalili

 

عضو حقیقی

مزیدی دکتر احمد مزیدی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: mazidi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mazidi

 

عضو حقیقی

صدیقی دکتر علیرضا صدیقی استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: sedighi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/sedighi

 

عضو حقیقی

دکتر محمدرضا پژوهان استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: pajoohan[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/pajoohan

 

عضو حقیقی

خبیری دکتر محمد مهدی خبیری استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
رایانامه: mkhabiri [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/khabiri