اعضای کار گروه بازدید دانشکده های فنی و حرفه ای

دبیر کارگروه

دکتر محمدرضا پژوهان استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: pajoohan[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/pajoohan

 

عضو کارگروه

دکتر احمد مزیدی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه یزد
رایانامه: mazidi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mazidi

 

عضو کارگروه

دکتر  داود عندلیب دانشیار گوره مدیریت صنعتی دانشگاه یزد
رایانامه: andalib@yazd.ac.ir

 

 

 عضو کارگروه
دکتر عباسعلی جعفری استاد دانشکده شیمی دانشگاه یزد
رایانامه: jafari [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/jafari

 

 

عضو کارگروه

دکتر غلامحسین بابایی استادیار دانشگاه فنی و حرفه ای  یزد
رایانامه: abarkoh49@gmail.com

 

عضو کارگروه

دکتر مهدی رضائیان استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: mrezaeian[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mrezaeian

 

عضو کارگروه

خبیری دکتر محمد مهدی خبیری استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
رایانامه: mkhabiri [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/khabiri