اعضای کار گروه بازدید دانشکده های فنی و حرفه ای

 

مسئول کارگروه

مزیدی دکتر احمد مزیدی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: mazidi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mazidi

کارگروه

دکتر الهام رسولی استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
رایانامه: rasooli[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/rasooli

 

عضو حقیقی

میرجلیلی دکتر سید عباس میر جلیلی دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
رایانامه: amirjalili [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/amirjalili

 

 

عضو حقیقی

دکتر فریبا کارگران استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه یزد
رایانامه: fkargaran[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/kargaran

 

عضو حقیقی

دکتر محمدرضا پژوهان استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: pajoohan[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/pajoohan

 

عضو حقیقی

خبیری دکتر محمد مهدی خبیری استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
رایانامه: mkhabiri [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/khabiri