اعضای کار گروه بازدید واحدها و مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

مسئول کارگروه

دکتر علیرضا مشرقی دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
رایانامه: mashreghi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: yazd.ac.ir/mashreghi

 

عضو حقیقی

آقابزرگی دکتر مسعود رضا آقابزرگی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: aghabozorgi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/aghabozorgi

 

عضو حقیقی

دکتر حسین جوانشیری دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: h.javanshiri [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/javanshiri

 

عضو حقیقی

حیدری دکتر عباسعلی حیدری دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: aheidari[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/heidari

 

عضو حقیقی

جعفری دکتر عباسعلی جعفری دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه یزد
رایانامه: jafari[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/jafari

 

عضو حقیقی

دکتر علی غفورزاده استادیار دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: aghafoorzadeh [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/gorji

 

عضو حقیقی

ملکی دکتر حسین ملکی نژاد دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
رایانامه: hmalekinezhad[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/malekinezhad

 

عضو حقیقی

دکتر مرتضی ودود استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه یزد
رایانامه: mortezavadood[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/vadood

 

عضو حقیقی

مشتاقون دکتر سید محمد مشتاقیون استادیار دانشکده علوم پایه دانشگاه یزد
رایانامه: moshtagh[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/moshtaghioun

 

عضو حقیقی

دکتر سید محسن میرحسینی استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: mmirhoseini [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mirhoseini

 

عضو حقیقی

غریبی دکتر خداکرم غریبی استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد
رایانامه: khgharibi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/gharibi

 

عضو حقیقی

فرشی دکتر محمد فرشی استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: mfarshi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/farshi