اعضای کار گروه بازدید واحدها و مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

 

دبیرکارگروه

دکتر علیرضا مشرقی دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
رایانامه: mashreghi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: yazd.ac.ir/mashreghi

 

عضو کارگروه

دکتر نجما اسمعیل پور استادیار دانشکده هنر و معماری دانشگاه یزد
رایانامه: najmaesmailpoor[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/najmaesmailpoor

 

عضو کارگروه

دکتر فاطمه استواری دانشیار دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
رایانامه: ostovari [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/ostovari

 

عضو کارگروه

جعفری دکتر عباسعلی جعفری دانشیار دانشکده علوم پایه دانشگاه یزد
رایانامه: jafari[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/jafari

 

عضو کارگروه

دکتر حمید بیک زاده مربی دانشگاه  فنی و حرفه ای یزد
رایانامه: architect.hamid.beig@gmail.com

 

عضو کارگروه

ملکی دکتر حسین ملکی نژاد دانشیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
رایانامه: hmalekinezhad[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/malekinezhad

 

عضو حقیقی

دکتر مرتضی ودود استادیار گروه مهندسی نساجی دانشگاه یزد
رایانامه: mortezavadood[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/vadood

 

عضو کارگروه

مهندس سید محسن حیدری کارشناس دانشگاه جامع علمی و کاربردی
رایانامه: smohsenheydari@gmail.com

 

عضو حقیقی

دکتر سید محسن میرحسینی استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: mmirhoseini [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mirhoseini

 

 

عضو کارگروه

فرشی دکتر محمد فرشی استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: mfarshi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/farshi