اعضای کار گروه بازدید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی

 

مسئول کارگروه

فاضلی دکتر سید ابوالفضل شاهزاده فاضلی استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: fazeli [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/fazeli

 

 

عضو حقیقی

ذاکر دکتر حجت الله ذاکرزاده فروشانی استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: hzaker[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/zaker

 

عضو حقیقی

جباری دکتر علی اکبر جباری دانشیار دانشکده ادبیات دانشگاه یزد
رایانامه: jabbari[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/jabbari

 

عضو حقیقی

نصرالهی دکتر زهرا نصراللهی دانشیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
رایانامه: nasr[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/nasar

 

عضو حقیقی

فتوحی دکتر علی رضا فتوحی فیروزآبادی استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
رایانامه: afotuhi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/fotuhi