اعضای کار گروه بازدید از دانشگاه ها و واحدهای پیام نور

 

مسئول کارگروه

دکتر محمد عابدی اردکانی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: mabedi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/abedi

 

عضو حقیقی

دکتر کمال امیدوار استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: komidvar [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/omidvar

 

عضو حقیقی

دکتر مریم کیان استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: kian2011 [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/kian

 

عضو حقیقی

دکتر محمد زارع استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
رایانامه: mzernani [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mzernani

 

عضو حقیقی

دکتر محمد حسین سرائی دانشیار گروه جغرافیا دانشگاه یزد
msaraei [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/saraei )

 

عضو حقیقی

دکتر محمد کمالوند دانشیار دانشکده شیمی دانشگاه یزد
kamalvand [at] yazd.ac.ir
صفحه شخصی:

http://yazd.ac.ir/kamalvand

 

عضو حقیقی

دکتر سعید ابراهیمی استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
رایانامه: ebrahimi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/ebrahimi