اعضای کار گروه بازدید از دانشگاه ها و واحدهای پیام نور

 

مسئول کارگروه

دکتر محمد عابدی اردکانی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: mabedi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/abedi

 

 

عضو حقیقی

دکتر کمال امیدوار استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: komidvar [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/omidvar

 

عضو حقیقی

دکتر مریم کیان استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: kian2011 [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/kian

 

عضو حقیقی

دکتر سید کاظم علوی لنگرودی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: kalavi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/alavi

 

عضو حقیقی

دکتر محمد فاتحی مرجی دانشیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد
رایانامه: mfatehi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/fatehi

 

عضو حقیقی

دکتر حمزه ترابی دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: htorabi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/torabi

 

عضو حقیقی

دکتر سعید ابراهیمی استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
رایانامه: ebrahimi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/ebrahimi