اعضای کار گروه بازدید از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

دبیرکارگروه

دکتر محسن هادی زاده استادیار دانشکده نساجی دانشگاه یزد
رایانامه: hadizadeh [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/hadizadeh

 

عضو کارگروه

دکتر حمید میرجانی استادیار گروه معماری دانشگاه یزد
رایانامه: h.mirjani [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/h.mirjani/

 

عضو کارگروه

دکتر حامد تجملیان استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه یزد
رایانامه: h.tajammolian[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/tajammolian

 

عضو کارگروه

دکتر حمیدرضا آریانپور استادیار دانشگاه اردکان
رایانامه: hamidaryanpour [at] gmail.com صفحه شخصی:https://www.ardakan.ac.ir/sp-389004

 

عضو کارگروه

دکتر محمد پورهاشمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رایانامه: mpoorhashemi@yahoo.com صفحه شخصی:

 

عضو کارگروه

دکتر ملیحه علی مندگاری استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
رایانامه: m.alimondegari[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/m.alimondegari

 

عضو کارگروه

دکتر محمد خواجه مهریزی استادیار دانشکده نساجی دانشگاه یزد
رایانامه: mkhaheh[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mkhajeh

 

عضو کارگروه

دکتر سیدابوالقاسم میرحسینی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رایانامه: mirhosseinid@yahoo.com صفحه شخصی:

 

عضو کارگروه

دکتر حسن قاسمی مقدم استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
رایانامه: ghasemi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/ghasemi