اعضای کار گروه بازدید از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

 

مسئول کارگروه

دکتر ولی درهمی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد
رایانامه: vderhami [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/derhami

 

عضو حقیقی

هادی زاده دکتر محسن هادی زاده استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه یزد
رایانامه: hadizadeh [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/hadizadeh

 

عضو حقیقی

ایران نژاد دکتر محمدحسین ایران نژاد پاریزی استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
رایانامه: irannezhad[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/irannezhad

 

عضو حقیقی

روزگار دکتر رسول روزگار استادیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: rroozegar[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/roozegar

 

عضو حقیقی

روزگار دکتر سید مجید میررکنی استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
رایانامه: mirrokni [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mirrokni

 

عضو حقیقی

دهقان دکتر بمانعلی دهقان منگابادی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: badehghan [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/dehghan

 

عضو حقیقی

دکتر ملیحه علی مندگاری استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
رایانامه: m.alimondegari[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/m.alimondegari