اعضای کار گروه بازدید از واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی

 

دبیرکارگروه

دکتر محسن هادی زاده استادیار دانشکده نساجی دانشگاه یزد
رایانامه: hadizadeh [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/hadizadeh

 

عضو کارگروه

دکتر حمید میرجانی استادیار گروه معماری دانشگاه یزد
رایانامه: h.mirjani [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/h.mirjani/

 

عضو کارگروه

ایران نژاد دکتر محمدحسین ایران نژاد پاریزی استادیار دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشگاه یزد
رایانامه: irannezhad[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/irannezhad

 

عضو کارگروه

دکتر سیدولی ا… میرحسینی استادیار دانشگاه پیام نور یزد
رایانامه: vmir1345@gmail.com صفحه شخصی:

 

عضو کارگروه

روزگار دکتر سید مجید میررکنی استادیار دانشکده فیزیک دانشگاه یزد
رایانامه: mirrokni [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mirrokni

 

عضو کارگروه

دکتر محمد پورهاشمی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رایانامه: mpoorhashemi@yahoo.com صفحه شخصی:

 

عضو کارگروه

دکتر ملیحه علی مندگاری استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
رایانامه: m.alimondegari[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/m.alimondegari

 

عضو کارگروه

دکتر محمد خواجه مهریزی استادیار دانشکده نساجی دانشگاه یزد
رایانامه: mkhaheh[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mkhajeh

 

عضو کارگروه

دکتر معصومه طباطبائی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
رایانامه: Tabatabaee45@gmail.com صفحه شخصی:

 

عضو کارگروه

دکتر حسن قاسمی مقدم استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یزد
رایانامه: ghasemi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/ghasemi

 

عضو کارگروه

دکتر منصور دهقان منشادی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان
رایانامه: mansoor.d.8@gmail.com صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/ghasemi