اعضای کارگروه موسسات غیردولتی، غیر انتفاعی

 

دبیر کارگروه

دکتر علی دلاور خلفی استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: delavarkh [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/delavarkh

 

عضو کارگروه

دکتر مریم کیان استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: kian2011 [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/kian

 

عضو کارگروه

دکتر محمد کمالوند دانشیار دانشکده شیمی دانشگاه یزد
kamalvand [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی:

http://yazd.ac.ir/kamalvand

 

عضو کارگروه

دکتر محسن شاکری استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: shakerimohsen [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/shakeri

عضو کارگروه

دکتر محمدعلی صارمی نائینی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
رایانامه: sarami.naeini [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/saremi

 

عضو کارگروه

دکتر محمدمهدی ابوترابی زارچی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
abootorabi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی:

http://yazd.ac.ir/abootorabi

 

عضو کارگروه

دکتر غضنفر میرجلیلی عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی جواد

 

عضو کارگروه

خانم دکتر نرگس نیکونهاد عضو هیات علمی دانشگاه علم و هنر