اعضای کارگروه موسسات غیردولتی، غیر انتفاعی

دبیر کارگروه

دکتر علی دلاور خلفی استادیار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: delavarkh [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/delavarkh

عضو کارگروه

دکتر محمدصالح احمدی استادیار دانشکده مهندسی نساجیدانشگاه یزد
رایانامه: ms.ahmadi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/ms.ahmadi

عضو کارگروه

دکتر محمد کمالوند دانشیار دانشکده شیمی دانشگاه یزد
kamalvand [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی:

http://yazd.ac.ir/kamalvand

عضو کارگروه

دکتر محسن شاکری استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: shakerimohsen [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/shakeri

عضو کارگروه

دکتر محمدعلی صارمی نائینی استادیار دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد
رایانامه: sarami.naeini [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/saremi

عضو کارگروه

دکتر محمدمهدی ابوترابی زارچی استادیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه یزد
abootorabi [at] yazd.ac.ir صفحه شخصی:

http://yazd.ac.ir/abootorabi

عضو کارگروه

دکتر علی محمد اسمعیلی زینی استادیار ریاضی کاربردی دانشگاه علم و هنر

عضو کارگروه

دکتر داریوش پورسراجیان استادیار موسسه غیرانتفاعی امام جواد
poursarajian@yahoo.com http://yazd.ac.ir/abootorabi