اعضای کارگروه بازدید دانشگاه های دولتی

 

دبیرکارگروه

دکتر رضا دهقان سیمکانی استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد
رایانامه: rdehghans[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/dehghans

 

عضو کارگروه

افشانی دکتر سید علی رضا افشانی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
رایانامه: afshanialireza[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/afshani

 

عضو کارگروه

دکتر خداکرم غریبی استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی دانشگاه یزد
رایانامه: khgharibi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/gharibi

 

 

عضو کارگروه

دکتر منصور دهقان منشادی استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان پسرانه
رایانامه: mansoor.d.8@gmail.com

 

 

عضو کارگروه

دکتر فاطمه بهجتی اردکانی استادیار علوم تربیتی دانشگاه اردکان
رایانامه: behjati@ardekan.ac.ir

 

 

 

عضو کارگروه

دکتر نجمه نشاط استادیار صنایع دانشگاه میبد
رایانامه: neshat@meybod.ac.ir

 

 

عضو کارگروه

دکتر عباس عسکری ندوشن دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
رایانامه: aaskarin[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/askarini