اعضای کارگروه بازدید دانشگاه های دولتی

 

مسئول کارگروه

محمودی دکتر عیسی محمودی دانشیار دانشکده ریاضی دانشگاه یزد
رایانامه: emahmoudi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mahmoudi

 

 

عضو حقیقی

افشانی دکتر سید علی رضا افشانی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
رایانامه: afshanialireza[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/afshani

 

 

عضو حقیقی

رحیمی دکتر مهدی رحیمی استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه یزد
رایانامه: mehdirahimi[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/mrahimi

 

عضو حقیقی

سیمکانی دکتر رضا دهقان سیمکانی استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالوژی دانشگاه یزد
رایانامه: rdehghans[at] yazd.ac.ir صفحه شخصی: http://yazd.ac.ir/dehghans