معرفی اعضای کارگروه ها

کارگروه های نظارت و ارزیابی مؤسسات آموزش عالی استان

  • کارگروه دانشگاه های دولتی
  • کارگروه دانشگاه ها و واحدهای پیام نور
  • کارگروه واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی
  • کارگروه دانشکده های فنی و حرفه ای
  • کارگروه واحدها و مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی
  • کارگروه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی
  • کارگروه موسسات و مراکز پژوهشی