اعضای هیئت نظارت و ارزیابی استان یزد

اعضای حقوقیرئیس هیات: دکتر قاسم برید لقمانی (ریاست دانشگاه یزد)


نایب رئیس هیات: دکتر محمدتقی صادقی (معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه یزد)


دبیر هیات: دکتر عیسی محمودی (مدیر دفتر نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه یزد)

 

عضو حقوقی: دکتر ولی درهمی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد)

 

عضو حقوقی: دکتر محمد فرشی(معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد)

 

اعضای حقیقی

دکتر عباسعلی جعفری(عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان یزد)دکتر جواد شاکر اردکانی(عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای)


دکتر محمدصالح  احمدی ( عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد )دکتر عبدالمجید سودمندی(عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و مدیر نظارت و ارزیابی پیام نور استان یزد)آقای دکتر حمیدرضا آریانپور ( عضو هیات علمی دانشگاه اردکان)


دکترعباس موحدی نسب (مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان یزد)

خانم دکتر نجمه نشاط (عضو هیئت علمی دانشگاه میبد)

دکتر محمد عابدی اردکانی( عضو هیئت علمی دانشگاه یزد)