اعضای هیئت نظارت و ارزیابی استان یزد

اعضای حقوقیرئیس هیات: دکتر محمد صالح اولیاء (ریاست دانشگاه یزد)


نایب رئیس هیات: دکتر قاسم برید لقمانی (معاون آموزشی دانشگاه یزد)


دبیر هیات: دکتر علی اصغر علمدار (مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه یزد)

 

عضو حقوقی: دکتر محمدمهدی لطفی (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد)

 

عضو حقوقی: دکتر کاظم مندگاری(معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه یزد)

 

 

اعضای حقیقیدکتر جواد شاکر اردکانی(مربی عضو هیئت علمی دانشگاه فنی و حرفه ای)


دکتر محمدصالح  احمدی (دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه یزد و رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان)دکتر سعید عابسی (استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور و رئیس پیام نور استان یزد)خانم دکتر فاطمه بهجتی اردکانی (استادیار، عضو هیات علمی دانشگاه اردکان)


دکترفضل ا… رضائی اردانی(استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان یزد و رئیس پردیس شهیدان پاک نژاد)

خانم دکتر نجمه نشاط (استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه میبد)

دکتر محمد عابدی اردکانی(دانشیار ، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد)

خانم دکتر مریم کیان(استادیار، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد)