اعضای هیئت نظارت و ارزیابی استان یزد

اعضای حقوقیرئیس هیات: دکتر محمد صالح اولیاء (ریاست دانشگاه یزد)

نایب رئیس هیات: دکتر قاسم برید لقمانی (معاون آموزشی دانشگاه یزد)


دبیر هیات: دکتر علی اصغر علمدار (مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه یزد)

اعضای حقیقیدکتر عیسی محمودی (دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده ریاضی دانشگاه یزد)

دکتر ولی درهمی (دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد)دکتر محمد رضا تابان (دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد)دکتر سید ابوالفضل شاهزاده فاضلی (استادیار، رئیس دانشکده ریاضی دانشگاه یزد)

ابوطالبی3
دکتر حمید رضا ابو طالبی (دانشیار، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه یزد)


دکتر افلاطون صادقی (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور یزد)