تشکیلات هیات نظارت

  • رئیس دفتر
  • معاون دفتر
  • شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه
  • شورای نظارت و ارزیابی استانی
  • کمیته سلامت استانی
  • دو نفر کارشناس
  • یک نفر کمک کارشناس