ارتباط با ما

 

آدرس یزد، دانشگاه یزد، ساختمان آمفی تئاتر، طبقه دوم، دفتر نظارت و ارزیابی
رایانامه arzyabi[at]offiices.yazd.ac.ir تلفن ۰۳۵-۳۱۲۳۳۵۲۷
کد پستی ۸۹۱۹۵-۷۴۱ دورنگار ۰۳۵-۳۸۲۱۱۸۲۶