اخبار بازدیدها

 

۱- بازدید از آموزشکده فنی شریف ابرکوه

 

فنی شریف ابرکوه 1

 

۲- بازدید از پیام نور ابرکوه

پیام نور ابرکوه 1پیام نور ابرکوه 3

۳- بازدید از پیام نور رضوانشهر و صدوق

پیام نور رضوانشهر 1پیام نور رضوانشهر 2پیام نور رضوانشهر 3

۴- بازدید معاون مرکز نظارت، رئیس گروه و کارشناسان مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی از موسسات غیرانتفاعی، غیردولتی و موسسات آموزش عالی آزاد یزد

IMG_4103IMG_4198IMG_4489